69000 SHIKSHAK BHARTI PARIKSHA निरस्त करने के लिए निकला मार्च